Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de oudervereniging of de medezeggenschapsraad (MR). De oudervereniging organiseert vooral leuke activiteiten, maar de MR houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit vier leden waaronder twee ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is in te zien op onze school.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn.

Leden van de MR

Oudergeleding:
Mathilda Groenveld 
Mirella Bearzata (voorzitter)

Teamgeleding:
Jenneke Hoogeboom (secretaris)
Bjorn Oonk